Đo nhiệt độ - độ ẩm, hiện thị trên LCD và lưu dữ liệu vào thẻ nhớ SD sử dụng module DHT-11, Micro SD, RTC BQ32000

1.   Giới thiệu

Xin chào các bạn! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc nhiệt độ - độ ẩm sau đó xuất ra màn hình LCD nhiệt độ - độ ẩm cùng với thời gian thực và lưu dữ liệu thu được vào thẻ SD. Hy vọng thông qua bài viết này sẽ giúp các bạn trên con đường thực hiện những dự án của riêng mình!

2.   Nội dung chính

-         Đọc nhiệt độ - độ ẩm từ module cảm biến DHT-11

+   Hiện thị ngày giờ và nhiệt độ độ ẩm lên LCD.

+   Cứ sau 10s lưu dữu liệu vào thẻ nhớ SD.

-         Ứng dụng: Sử dụng để  theo dõi nhệt độ - độ ẩm cho: kho lạnh, xe đông lạnh, tủ vacxin, phòng máy chủ/server, … Sử dụng dữ liệu đã lưu để vẽ biểu đồ nhiệt độ - độ ẩm phục vụ cho công tác nghiên cứu.

3.    Chuẩn bị phần cứng

a)   KIT Arduino UNO VN01

     Đặc điểm kỹ thuật:

Link tham khảo: http://mlab.vn/mach-arduino/1697809-uno-vn01-arduino-uno-phien-ban-viet-nam.html

 

b)   LCD 1206 Keypad shield MLAB

Đặc điểm kỹ thuật:

Link tham khảo: http://mlab.vn/mach-arduino/980100-lcd-1206-keypad-shield-mlab.html

 

c)    Module cảm biến DHT-11

Đặc điểm kỹ thuật:

 + Nhiệt độ:

+ Độ ẩm:

 + Điện áp hoạt động: 5VDC

 +  Điều kiện hoạt động đề nghị:

Link tham khảo: http://mlab.vn/module-boards/module-cam-bien/1737124-module-cam-bien-nhiet-do-do-am-dht11.html

 

d)    Module thời gian thực BQ32000

 

Đặc điểm kỹ thuật:

Link tham khảo: http://mlab.vn/28900-module-rtc-bq32000.html

e)    Module Micro SD

·        Đặc điểm kỹ thuật:

Link tham khảo: http://mlab.vn/184900-module-micro-sd.html

 

4.    Kết nối phần cứng

 

* LCD Keypad Sheild Mlab đã được tích hợp sẵn jump phù hợp với Arduino nên chỉ cần cắm lên Kit Arduino là sử dụng được và các chân còn thừa sẽ được đưa ra.

 

* Module cảm biến DHT11

DHT11

Arduino

Vcc

5V

GND

GND

Dout

Pin 2

 

* Module Micro SD

Micro SD

Arduino

Vcc

5V

GND

GND

DI

Pin 11

SCK

Pin 13

DO

Pin 12

CS

Pin 3

 

* Module RTC BQ32000

RTC BQ32000

Arduino

Vcc

5V

GND

GND

SCL

Pin  A5

SDA

Pin  A4

 

5.    Lập trình

Đầu tiên ta cần cài thời gian cho Module RTC 32000.

Lưu ý trước khi thực hiện việc set up thời gian này các bạn cần phải cài đặt thời gian trong máy tính của bạn chuẩn, bởi vì Module sẽ lấy thời gian ở đấy để set up. Đây là một số link serve thời gian thực để các bạn tiện theo dõi:

https://time.is/H%C3%A0_N%E1%BB%99i,_H%C3%A0_Nam

https://www.timeanddate.com/time/zone/vietnam/hanoi

Sau đó ta nạp chương trình sau đây:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"

RTC_DS1307 rtc;

int time_error = 4;

char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};

void setup () {
 while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero

 Serial.begin(57600);
 if (! rtc.begin()) {
  Serial.println("Couldn't find RTC");
  while (1);
 }
 rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); 
 
 DateTime now = rtc.now();
  
 Serial.print(now.year(), DEC);
 Serial.print('/');
 Serial.print(now.month(), DEC);
 Serial.print('/');
 Serial.print(now.day(), DEC);
 Serial.print(" (");
 Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
 Serial.print(") ");
 Serial.print(now.hour(), DEC);
 Serial.print(':');
  
 int time_minute = now.minute();
 int time_second = now.second(); 
 int time_ok = 0;
  
 if(time_second >= (60 - time_error)){
  time_ok = time_error + time_second - 60;
  Serial.print(time_minute + 1);
  Serial.print(":");
  Serial.print(time_ok);
 }
 else {
  Serial.print(now.minute());
  Serial.print(":");
  Serial.print(time_second + time_error);
 }
 Serial.println();
 delay(1000);
}

void loop () {
}

Sau khi nạp xong chương trình trên vào Arduino, ta nạp tiếp chương trình:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);  

RTC_DS1307 rtc;

int time_error = 6;        // Tùy chỉnh sai số cho Module RTC BQ32000

char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};


const int DHTPIN = 2;       //Đọc dữ liệu từ DHT11 ở chân 2 trên mạch Arduino
const int DHTTYPE = DHT11;    //Khai báo loại cảm biến

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

byte degree[8] = {
 0B01110,
 0B01010,
 0B01110,
 0B00000,
 0B00000,
 0B00000,
 0B00000,
 0B00000
};

File myFile;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 
 lcd.begin(16, 2);        // Khởi động LCD
 lcd.setCursor(0,0);       // Đặt vị trí cho con trỏ LCD 
 lcd.print("mlab.vn"); 

 lcd.createChar(1, degree);

  if (! rtc.begin()) {
  Serial.println("Couldn't find RTC");
  while (1);
 }
 
 dht.begin();          // Khởi động cảm biến DHT11

 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect.
 }


 Serial.print("Initializing SD card...");

 if (!SD.begin(3)) {
  Serial.println("initialization failed!");
  return;
 }
 Serial.println("initialization done.");
 
}

void loop() {
 DateTime now = rtc.now();
 int time_minute = now.minute();
 int time_second = now.second(); 
 int time_ok = 0;
  
 if(time_second >= (60 - time_error)){
  time_ok = time_error + time_second - 60;
  time_minute = time_minute + 1;
  time_second = time_ok;
  }
  else {
   time_second= time_second + time_error;
  }
 float h = dht.readHumidity();        //Đọc độ ẩm 
 float t = dht.readTemperature();      //Đọc nhiệt độ
 // kiểm tra lại giá trị nhiệt độ và độ ẩm đọc được, nếu chúng là "NaN" ( not a number) thì có vấn đề
 if (isnan(t) || isnan(h)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT");
 } else {
  Serial.print("Humidity: "); 
  Serial.print(h);
  Serial.print(" % ");
  Serial.print("Temperature: "); 
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C");
 }
  //Mở File 
  myFile = SD.open("TempHum.txt", FILE_WRITE);

  // Viết dữ liệu vào File
  if (myFile) {
   if( time_second%10==0&& time_second/10!=0 || time_second==0) {
  myFile.print("Ngay: ");
  myFile.print(now.day());
  myFile.print("/");
  myFile.print(now.month());
  myFile.print("/");
  myFile.print(now.year());
  myFile.print(" ");
  myFile.print("Thoi diem: ");
  myFile.print(now.hour());
  myFile.print(":");
  myFile.print(time_minute);
  myFile.print(":");
  myFile.print(time_second);
  myFile.print(" ");
  myFile.print("Nhiet do: ");
  myFile.print(t);
  myFile.print("*C ");
  myFile.print("Do am: ");
  myFile.print(h);
  myFile.println("%");
  myFile.close();
  }
   //đóng file :
   myFile.close();
   } else {
   // Nếu lỗi mở File, in thông báo ra Serial
   Serial.println("error opening data file");
    }
  // Hiển thị thông in lên LCD
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(now.day());
  lcd.print("/");
  lcd.print(now.month());
  lcd.print("/");
  lcd.print(now.year());
  
  lcd.print(" H");
  lcd.print(":");
  lcd.print(round(h));
  lcd.print("%  ");
  
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(now.hour());
  lcd.print(":");
  lcd.print(time_minute);
  lcd.print(":");
  lcd.print(time_second);
  lcd.print(" T");
  lcd.print(":");
  lcd.print(round(t));
  lcd.write(1);
  lcd.print("C  ");
 }

Link tải thư viện:

RTClib : https://github.com/adafruit/RTClib

Dht: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

Tham khảo:

https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal

https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI

https://www.arduino.cc/en/Reference/SDCardNotes

https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire

 
6. Kết quả
Và đây là kết quả:
 
Tác giả bài viết : thích ăn mỳ
Chỉnh sửa và up bởi : Seven

Nếu có bất kì khó khăn gì các bạn hãy để lại ở phần bình luận phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: