Đo pH của chất lỏng

Tiếp theo bài viết hướng dẫn sử dụng cảm biến đo pH

Bài viết hôm này hướng dẫn làm một project nhỏ: Đo pH của nước, truyền thông hiển thị dữ liệu đo được lên máy tính

Có thể ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực

- Quan trắc chất lượng nước sinh hoạt

- Quan trắc chất lượng nước trong nuôi trồng thủy hải sản

- Ứng dụng trong mô hình thí nghiệm

Chuẩn bị phần cứng

1 Mạch Arduino: các bạn có thể tham khảo các link dưới

http://mlab.vn/2356225-dfrduino-uno-r3-arduino-uno-r3-compatible.html

1 Cảm biến đo pH

http://mlab.vn/2433600-cam-bien-do-ph.html

1 Nguồn nuôi: có thể 5V/9V/12V

http://mlab.vn/1272384-adapter-dc-12v-1a.html

1 Dung dịch chất lỏng cần đo pH

Kết nối

Cảm biến pH      Arduino   
- GND GND
+ VCC 5V
A Signal Pin A0

 

Code mẫu

/*
 # This sample code is used to test the pH meter V1.0.
 # Editor : YouYou
 # Ver  : 1.0
 # Product: analog pH meter
 # SKU  : SEN0161
*/
#define SensorPin A0      //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0
#define Offset 0.00      //deviation compensate
#define LED 13
#define samplingInterval 20
#define printInterval 800
#define ArrayLenth 40  //times of collection
int pHArray[ArrayLenth];  //Store the average value of the sensor feedback
int pHArrayIndex=0;  
void setup(void)
{
 pinMode(LED,OUTPUT); 
 Serial.begin(9600); 
 Serial.println("pH meter experiment!");  //Test the serial monitor
}
void loop(void)
{
 static unsigned long samplingTime = millis();
 static unsigned long printTime = millis();
 static float pHValue,voltage;
 if(millis()-samplingTime > samplingInterval)
 {
   pHArray[pHArrayIndex++]=analogRead(SensorPin);
   if(pHArrayIndex==ArrayLenth)pHArrayIndex=0;
   voltage = avergearray(pHArray, ArrayLenth)*5.0/1024;
   pHValue = 3.5*voltage+Offset;
   samplingTime=millis();
 }
 if(millis() - printTime > printInterval)  //Every 800 milliseconds, print a numerical, convert the state of the LED indicator
 {
	Serial.print("Voltage:");
    Serial.print(voltage,2);
    Serial.print("  pH value: ");
	Serial.println(pHValue,2);
    digitalWrite(LED,digitalRead(LED)^1);
    printTime=millis();
 }
}
double avergearray(int* arr, int number){
 int i;
 int max,min;
 double avg;
 long amount=0;
 if(number<=0){
  Serial.println("Error number for the array to avraging!/n");
  return 0;
 }
 if(number<5){  //less than 5, calculated directly statistics
  for(i=0;i<number;i++){
   amount+=arr[i];
  }
  avg = amount/number;
  return avg;
 }else{
  if(arr[0]<arr[1]){
   min = arr[0];max=arr[1];
  }
  else{
   min=arr[1];max=arr[0];
  }
  for(i=2;i<number;i++){
   if(arr[i]<min){
    amount+=min;    //arr<min
    min=arr[i];
   }else {
    if(arr[i]>max){
     amount+=max;  //arr>max
     max=arr[i];
    }else{
     amount+=arr[i]; //min<=arr<=max
    }
   }//if
  }//for
  avg = (double)amount/(number-2);
 }//if
 return avg;
}

Chúc các bạn thành công trong các dự án của mình !!!

Hướng dẫn sử dụng cảm biến đo pH
 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: