Học MicroPython - Bài 2 : Đọc nhiệt độ, độ ẩm bằng DHT11 với MicroPython và ESP8266

Đọc nhiệt độ ẩm sử dụng cảm biến DHT11


I./ Giới thiệu cảm biến


DHT11(link) là Module nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số đã được hiệu chuẩn trên bo mạch DHT11. Nó có thể phát hiện nhiệt độ và độ ẩm xung qua thông qua giao  diện một dây tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật

Cảm biến DHT11 được ứng dụng

 

Chuẩn bị các

1. Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11(link)

2. Board mạch ESP8266(link)

3. Breadboard 5.5x8.8mm(link)

Để thực hiện được project này bạn cần cài đặt firmware cho esp8266 (xem lại hướng dẫn ở bài 1)

 

 

 

Sơ đồ chân kết nối giữa Esp8266 và Module cảm biến DHT11

 

 

  

Module  cảm biến DHT11

ESP8266

DOUT

GPIO 14

GND

GND

VCC

Vin

 

Code mẫu:


from machine import Pin
from time import sleep

import dhtsensor = dht.DHT11(Pin(14))

#sensor = dht.DHT22(Pin(14))while True:

 try:

  sleep(2)

  sensor.measure()

  temp = sensor.temperature()

  hum = sensor.humidity()

  temp_f = temp * (9/5) + 32.0

  print('Temperature: %3.1f C' %temp)

  print('Temperature: %3.1f F' %temp_f)

  print('Humidity: %3.1f %%' %hum)

 except OSError as e:

  print('Failed to read sensor.')


 

 

Và dây là kết quả:

 

 

 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: