Hướng dẫn test module wifi ESP8266 với máy tính (phần 1)

Chuẩn bị:

- Module wifi esp8266, tham khảo: http://mlab.vn/index.php?route=product/search&filter_name=esp

- Module Uart, tham khảo : http://mlab.vn/370881-module-usb-to-uart-pl2303.html?filter_name=2303

- Module nguồn 3.3V,tham khảo http://mlab.vn/413449-module-nguon-lm2596-v2-new.html .

Do trong khi làm việc module wifi có thể tiêu thụ dòng lên đến 500mA nên các bạn không nên dùng nguồn 3.3V từ module Uart.

Kết nối :

       ESP8266 ESP-01

Pinout ESP8266 ESP-01

Label Signal
VCC 3.3V (3.6V max) Supply Voltage
GND Ground
TXD Transmit Data (3.3V level)
RXD Receive Data (3.3V level!)
CH_PD Chip Power down: (LOW = Power down active)
GPIO0 General Purpose I / O 0
GPIO2 General Purpose I / O 2
RST Reset (LOW = Reset active)

- VCC: 3.3V

   - TXD của module wifi với RXD của module Uart

   - RXD của module wifi với TXD của module Uart

   - Nối trung GND giữa 2 module

   - Chân CH_PD phải được kéo lên nguồn 3.3V

      ESP8266 ESP-03

Pinout ESP8266 ESP-03

Label Signal
VCC 3.3V (3.6V max) Supply Voltage
GND Ground
UTXD Transmit Data (3.3V level)
URXD Receive Data (3.3V level!)
CH_PD Chip Power down: (LOW = Power down active)
GPIO0 General Purpose I / O 0
GPIO2 General Purpose I / O 2
GPIO12 General Purpose I / O 12
GPIO13 General Purpose I / O 13
GPIO14 General Purpose I / O 14
GPIO15 General Purpose I / O 15
GPIO16 General Purpose I / O 16 (RESET)
WIFI_ANT WiFi Antenna
NC Not connected

 - VCC: 3.3V

 - TXD của module wifi với RXD của module Uart

 - RXD của module wifi với TXD của module Uart

 - Nối trung GND giữa 2 module

 - Chân CH_PD phải được kéo lên nguồn 3.3V

 - Chân GPIO15 nối với GND

           

 

Test module wifi với tập lệnh AT 

  • Tốc độ giao tiếp mặc định(Baud rate): 9600 hoặc 115200
  • Các lệnh AT nên được viết hoa
  • Các lệnh AT phải được kết thúc bởi 2 dấu CR (\ r) + LF(\n), tương đương với 2 byte 0x0D + 0x0A
  • Việc cài đặt các kết nối wifi sẽ tự động được lưu lại và không phải cài đặt lại khi reset module.

Các lện AT chung

AT command Description Parameter Example
AT Kiểm tra lệnh, luôn trả về "OK"    AT
AT+RST Khởi động lại module   AT+RST
AT+GMR Truy vấn phiên bản Firmware    AT+GMR

Các lệnh AT cấu hình Module Wifi

AT command Description Parameter Example
AT+CWMODE = <mode> Cài đặt chế độ 1 = Station
2 = Access Point 
3 = Both
AT+CWMODE=1
AT+CWMODE? Truy vấn chế độ đã cài đặt   AT+CWMODE?
AT+CWMODE =? Truy vấn các chế độ có thể cài đặt   AT+CWMODE=?
AT+CIPMUX = <mode> Cài đặt số lượng các kênh kết nối 0 = 1 kênh kết nối
1 = Nhiều kênh kết nối
AT+CIPMUX=1
AT+CIPMODE = <mode> Cài đặt chế độ dữ liệu 0 = transparent 
1 = Data
AT+CIPMODE=1
AT+CIPMODE? Truy vấn chế độ dữ liệu cài đặt   AT+CIPMODE?

Các lệnh AT đối với Module Wifi cầu hình là Station / client

AT command Description Parameter Example
AT+CWJAP = <ssid>, <password> Kêt nối với 1 mạng wifi ssid "SSID" 
pass "password"

AT+CWJAP = "MLAB", "1235678"

AT+CWJAP? Truy vấn mạng wifi đang kết nối   AT+CWJAP?
AT+CWLAP Truy vấn các mạng wifi có thể kết nối   AT+CWLAP
AT+CWQAP Đóng kế nối wifi với một Access Point   AT+ CWQAP
AT+CIFSR Xem địa chỉ IP của module   AT+CIFSR

Các lệnh AT với Module Wifi cấu hình là Access Point

AT command Description Parameter Example
AT+CWSAP=<ssid>,<password> , <chan>, <enc> Cài đặt các thông số cho Access Point
 
ssid "SSID" 
pass "password" 
chan "channel" 
enc "Encryption" 
(0 = Open 
1= WEP 
2= WPA_PSK 
3= WPA2_PSK 
4=WPA_WPA2_PSK)

AT+CWSAP=

"MLAB","12345678",5,3 

AT+CWSAP? Xem cài đặt hiện tại của Access Point   AT + CWSAP?
AT+CWLIF Danh sách các station đang kết nối    AT + CWLIF

 

 http://mlab.vn/(Phạm Tuấn Anh - MLAB )

Hướng dẫn test module wifi ESP8266 với máy tính (phần 1)
 
Hướng dẫn test module wifi ESP8266 với máy tính (phần 2)
 
Hướng dẫn lập trình ESP8266 EVB (MLAB) dùng Arduino IDE
 
Hướng dẫn nạp Firmware AT cho ESP8266
 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: