Đo chỉ số TDS của nước

Bài toán: Đo chỉ số TDS của nước, truyền hiển thị dữ liệu lên máy tính thông qua cổng UART

Phần cứng cần chuẩn bị

1 Kit Arduino Uno 

http://mlab.vn/1697809-uno-vn01-arduino-uno-phien-ban-viet-nam.html

Hoặc http://mlab.vn/2356225-dfrduino-uno-r3-arduino-uno-r3-compatible.html

1 Cảm biến TDS đo tổng chất rắn hòa tan

http://mlab.vn/2458624-cam-bien-tds-do-tong-chat-ran-hoa-tan.html

1 Cốc nước để đo TDS

Kết nối

Lưu đồ thuật toán

 

Code mẫu

#define TdsSensorPin A1
#define VREF 5.0   // analog reference voltage(Volt) of the ADC
#define SCOUNT 30      // sum of sample point
int analogBuffer[SCOUNT];  // store the analog value in the array, read from ADC
int analogBufferTemp[SCOUNT];
int analogBufferIndex = 0,copyIndex = 0;
float averageVoltage = 0,tdsValue = 0,temperature = 25;

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  pinMode(TdsSensorPin,INPUT);
}

void loop()
{
  static unsigned long analogSampleTimepoint = millis();
  if(millis()-analogSampleTimepoint > 40U)   //every 40 milliseconds,read the analog value from the ADC
  {
   analogSampleTimepoint = millis();
   analogBuffer[analogBufferIndex] = analogRead(TdsSensorPin);  //read the analog value and store into the buffer
   analogBufferIndex++;
   if(analogBufferIndex == SCOUNT) 
     analogBufferIndex = 0;
  }  
  static unsigned long printTimepoint = millis();
  if(millis()-printTimepoint > 800U)
  {
   printTimepoint = millis();
   for(copyIndex=0;copyIndex<SCOUNT;copyIndex++)
    analogBufferTemp[copyIndex]= analogBuffer[copyIndex];
   averageVoltage = getMedianNum(analogBufferTemp,SCOUNT) * (float)VREF / 1024.0; // read the analog value more stable by the median filtering algorithm, and convert to voltage value
   float compensationCoefficient=1.0+0.02*(temperature-25.0);  //temperature compensation formula: fFinalResult(25^C) = fFinalResult(current)/(1.0+0.02*(fTP-25.0));
   float compensationVolatge=averageVoltage/compensationCoefficient; //temperature compensation
   tdsValue=(133.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge - 255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5; //convert voltage value to tds value
   //Serial.print("voltage:");
   //Serial.print(averageVoltage,2);
   //Serial.print("V  ");
   Serial.print("TDS Value:");
   Serial.print(tdsValue,0);
   Serial.println("ppm");
  }
}
int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen) 
{
   int bTab[iFilterLen];
   for (byte i = 0; i<iFilterLen; i++)
	 bTab[i] = bArray[i];
   int i, j, bTemp;
   for (j = 0; j < iFilterLen - 1; j++) 
   {
	 for (i = 0; i < iFilterLen - j - 1; i++) 
     {
	  if (bTab[i] > bTab[i + 1]) 
      {
		bTemp = bTab[i];
	    bTab[i] = bTab[i + 1];
		bTab[i + 1] = bTemp;
	   }
	 }
   }
   if ((iFilterLen & 1) > 0)
	bTemp = bTab[(iFilterLen - 1) / 2];
   else
	bTemp = (bTab[iFilterLen / 2] + bTab[iFilterLen / 2 - 1]) / 2;
   return bTemp;
}

Và đây là kết quả

Các bước hiệu chỉnh cảm biến 

 

Chúc các bạn thành công trong các dự án của mình!!!!!

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: