Hướng dẫn sử dụng module Sim800A – Phần 2 Giao tiếp với Server

Bài viết hôm nay hướng dẫn sử dụng module Sim800A, thực hiện kết nối và giao tiếp module Sim800A với Server qua mạng internet

 

Nội dung bài viết

Phần 1: Kết nối phần cứng Module Sim800A

Phần 2: Tìm hiểu qua một số lệnh giao tiếp Server

Phần 3: Dùng máy tính để giao tiếp

 

Phần 1: Kết nối phần cứng Module Sim800A

Chuẩn bị

1 Module Sim800A

http://mlab.vn/2007889-module-sim800a.html

1 Module USB To TTL PL2303

http://mlab.vn/585225-module-usb-to-uart-pl2303-ta.html

1 Nguồn 12V

http://mlab.vn/1272384-adapter-dc-12v-1a.html

Sơ đồ kết nối như hình

 

Phần 2: Tìm hiểu qua một số lệnh giao tiếp Server

 

                                                               Cấu trúc TCPIP của Sim800A

1.Lệnh chung

 

Lệnh:      AT<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Kiểm tra đáp ứng , nếu trả về OK thì Module hoạt động

 

Lệnh:      ATE[X]<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Chế độ echo là chế độ phản hồi dữ liệu truyền đến.

X = 1  // Bật chế độ echo

X = 0  // Tắt chế độ echo (bạn nên tắt chế độ này)

 

Lệnh:      AT+IPR=[baud rate]<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : cài đặt tốc độ giao tiếp dữ liệu với module Sim800A, chỉ cài được các tốc độ sau

baud rate :    0  (auto), 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 460800

 

2. Lệnh giao tiếp với Server

 

Lệnh:      AT+CPIN?<CR><LF>

Trả lời:   +CPIN: Ready<CR><LF>

               OK<CR><LF>

Mô tả : Kiểm tra Sim có yêu cầu mã PIN hay không, nếu có thì ghi mã Pin AT+CPIN=[Ma_Pin]<CR><LF>

 

Lệnh:      AT+CSQ<CR><LF>

Trả lời:   +CSQ: [X]<CR><LF>

               OK<CR><LF>

Mô tả : Kiểm tra cường độ sóng, xem khỏe hay yếu, “X” thể hiện mức độ sóng

 

Lệnh:      AT+CREG?<CR><LF>

Trả lời:   +CREG: 0,1<CR><LF>

               OK<CR><LF>

Mô tả : Kiểm tra đăng ký của Sim (Sim đăng ký mới dùng được)

 

Lệnh:      AT+CGATT?<CR><LF>

Trả lời:   +CGATT: 1<CR><LF>

               OK<CR><LF>

Mô tả : Kiểm tra trạng thái GPRS, nếu chưa kết nối thì phải bật lên, dùng lệnh AT+CGATT=1<CR><LF>

 

Lệnh:      AT+CMUX?<CR><LF>

Trả lời:   +CGATT: [X]<CR><LF>

               OK<CR><LF>

Mô tả : Kiểm tra xem Sim800A đang ở chế độ Single hay Multi Connection

Muốn thay đổi gửi lệnh

AT+CMUX=[X]<CR><LF>

X = 0   // Single Connection Mode

X = 1   // Multi Connection Mode

 

Lệnh:      AT+CMODE?<CR><LF>

Trả lời:   + CMODE: [X]<CR><LF>

               OK<CR><LF>

Mô tả : Kiểm tra xem Sim800A đang ở chế độ None Transparent  hay Transparent  

Muốn thay đổi gửi lệnh

AT+CMODE=[X]<CR><LF>

X = 0   // None Transparent  

X = 1   // Transparent

 

Lệnh:      AT+CSTT=”CMNET”<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Set APN

 

Lệnh:      AT+CIICR<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Bring up wireless connection (GPRS or CSD)

 

Lệnh:      AT+CIFSR<CR><LF>

Trả lời:   10.78.245.128<CR><LF>

Mô tả : Lấy local IP Address

 

Lệnh:      AT+CIPSTART=”TCP”,”Server_Address”,”Server_Port”<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

                CONNECT OK<CR><LF>

Mô tả : Kết nối với Server theo TCP, Sim800A đóng vai trò TCP Client

 

Lệnh:      AT+CIPSEND<CR><LF>

Chờ phản hồi “>”

Gửi nội dung “MLAB xin chao”

Gửi mã “0x1A” để kết thúc gói tin truyền

Trả lời: SEND OK<CR><LF>

Mô tả : Gửi dữ liệu đến Server

 

Lệnh:      AT+CIPCLOSE<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Đóng kết nối TCP hay UDP

 

Lệnh:      AT+CIPSHUT<CR><LF>

Trả lời:   SHUT OK<CR><LF>

Mô tả : Không cho phép GPRS

 

Chú ý: sau mỗi lệnh các bạn thường thấy <CR><LF>  thực chất nó là hai mã điều khiển

<CR>  tương ứng 0x0D(hexa)

<LF>  tương ứng 0x0A(hexa)  

Khi các bạn test trên máy tính sau mỗi lệnh các bạn chỉ cần ấn phím Enter

Ví dụ  : gõ AT rồi ấn Enter

 

Phần 3: Dùng máy tính để giao tiếp

Video hướng dẫn 

Hướng dẫn sử dụng module Sim800A Phần 3 Bluetooth
 
Hướng dẫn lập trình Module Sim800A và Arduino
 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: